Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto obchodné podmienky platia pre uskutočnenie nákupu prostredníctvom internetového obchodu www.krasabezchemie.sk

Tieto obchodné podmienky boli vydané za účelom vymedzenia a spresnia práv a povinností predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.krasabezchemie.sk je:

DOWEL - Miroslav Borko, Clementisa 49/9 Prievidza 971 01, IČO: 37224221, DIČ: 1043625946, zapísaná Okresný úrad Prievidza 971 01 č. živnosť. reg.: 307-13420.

Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim a to vykonaním  objednávky prostredníctvom elektronického obchodu predávajúceho.

Nie každý kupujúci je zároveň spotrebiteľom. Zákon  č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa definuje spotrebiteľa ako  fyzickú osobu, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

Orgány dozoru:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne
Nemocničná 4
911 01 Trenčín

Odbor hygieny výživy, bezpečnosť potravín a kozmetických výrobkov

032 650 95 19

tn.hv4@uvzsr.sk

www.ruvztn.sk/

Orgány dozoru nad dodržiavaním platných predpisov o zásielkovom predaji: 

Slovenská obchodná inšpekcia. 

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59 , 911 01  Trenčín  
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 032/640 01 09, fax č. 032/640 01 08

Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých kúpnych zmlúv uzatvorených medzi predávajúcim a kupujúcim pri kúpe a predaji tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho, s čím kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu vyjadril, že sa s ich znením oboznámil a súhlasí s nimi.

2. OBJEDNÁVKA

Predávajúci dodáva tovar kupujúcemu na základe platnej elektronickej objednávky a jej bližšej špecifikácie. Podmienkou platnosti takejto objednávky je riadne vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí v objednávkovom formulári.

Po uskutočnení nákupu od nás kupujúci obdrží e-mail potvrdzujúci prijatie objednávky, ktorý bude obsahovať informácie o tovare, doprave, konečných cenách, doby dodania a iných dôležitých informáciách pre kupujúceho.

Predávajúci je oprávnený žiadať od kupujúceho overenie objednávky, a to vhodným spôsobom – e-mailom alebo telefonicky. K overeniu objednávky dochádza spravidla pri objednávke väčšieho rozsahu čo do kvantity alebo ceny tovaru.

Kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a neskorších dodatkoch v platnom znení (tieto informácie budú použité výlučne pre potreby vybavenia objednávky a nebudú poskytnuté tretím nedotknutým osobám a subjektom - s výnimkou prepravnej spoločnosti za účelom doručenia zásielky a to v rozsahu potrebnom pre doručenie).

3. KÚPNA ZMLUVA

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. V informačnom emaile kupujúci nájde taktiež odkaz na aktuálne znenie VOP a reklamačného poriadku predávajúceho. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet, atď.) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci používa.

3. CENY

Všetky ceny uvedené na stránkach sú konečné, vrátane DPH a bez ďalšieho navýšenia. Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo na zmenu cien v prípade neoprávneného zásahu do obsahu, alebo zasiahnutím vyššej moci. Konečná cena pre kupujúceho je uvedená v potvrdení objednávky, ktoré je kupujúcemu doručené obratom po odoslaní objednávky emailom, na emailovú adresu, ktorú uviedol pri zadávaní objednávky.

Ceny uverejnené na webovej stránke internetového obchodu sú ceny tovaru na objednávku,  platia teda výhradne pri uskutočnení nákupu prostredníctvom internetového obchodu www.krasabezchemie.sk

4. PLATOBNÉ PODMIENKY

V internetovom obchode www.krasabezchemie.sk   môže kupujúci uhradiť kúpnu cenu za objednávku týmito spôsobmi:

Platba na dobierku -  za tovar kupujúci zaplatí až pri prevzatí tovaru oproti príjmovému pokladničnému dokladu.

Poplatok za dobierku pri doručení kuriérom GLS v rámci Slovenskej republiky na zadanú adresu sa účtuje v sume 1.00 €. 

Poplatok za dobierku pri doruční spoločnosťou Zásielkovňa sa účtuje v sume 1.00 €. 

Platba online - platbu za tovar je možné uskutočniť aj pomocou služby platby online od spoločnosti GoPay. Platba online je pre zákazníka bez poplatku.

Platba vopred na bankový účet - po prijatí objednávky je kupujúcemu zaslaný email s údajmi potrebnými k zrealizovaniu platby. Za tovar kupujúci zaplatí vopred na bankový účet vedený v Slovenskej sporiteľni a.s., následne po prijatí platby je kupujúci informovaný emailom o prijatí platby a následnom expedovaní objednávky, prípadne jeho pripravení na prevzatie na odbernom mieste. 

Bankové spojenie: 

Majiteľ účtu: DOWEL

Banka: Poštová Banka, a.s. 

Číslo účtu: 0093510391

IBAN: SK9765000000000093510391

5. DODACIE PODMIENKY

Po potvrdení objednávky je predávajúci povinný dodať tovar kupujúcemu do 30 dní. Objednaný tovar sa snažíme vyexpedovať v čo najkratšom čase, zvyčajne do 7 dní od prijatia objednávky s platbou na dobierku alebo po prijatí platby pri objednávkach so zadanou platbou vopred na bankový účet. Platí na tovar označený ako „skladom“. Pri tovare, ktorý skladom nie je, je uvedená individuálne doba dodania. V prípade, ak objednaný tovar nie je možné dodať z dôvodu vyradenia z ponuky na strane výrobcu alebo iných závažných dôvodov, predávajúci sa zaväzuje neodkladne kontaktovať kupujúceho a informovať ho o tejto skutočnosti s návrhom na možné riešenia pre zachovanie spokojnosti kupujúceho.

Objednaný tovar doručujeme prostredníctvom prepravnej spoločnosti GLS v rámci Slovenska a Českej republiky. Cena za dopravu závisí od krajiny doručenia.

 

Všetky možnosti dopravy a ceny sa kupujúcemu zobrazia v prehľade košíka ešte pred potvrdením objednávky.

Odporúčame pozrieť si aj prehľad cien dopravy a platieb TU.

Tovar bude doručený na adresu, ktorú kupujúci uviedol v objednávke.

Ak nie je ujednané, ako má byť vec zabalená, predávajúci vec zabalí podľa zvyklostí; ak nie sú zvyklosti, potom spôsobom potrebným pre uchovanie veci a jej ochranu. Rovnakým spôsobom zaobstará predávajúci vec pre prepravu.

Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť a bez zbytočného odkladu, najneskôr do 24 hodín, informovať predávajúceho o zistených vadách (mechanické poškodenie obalu výrobku, nekompletnosť objednávky a iné nezrovnalosti). Predávajúci nezodpovedá poškodenie spôsobené doručovateľskou spoločnosťou. Ak je zásielka (balíček) poškodený, je potrebné uplatniť reklamáciu priamo u kuriéra doručovateľskej spoločnosti, ktorý zásielku doručil. V každom prípade odporúčame kupujúcemu, aby nás bezodkladne informoval o akomkoľvek probléme s objednávkou aby sme problém mohli čo najrýchlejšie začať riešiť podľa potreby.

V prípade, že  objednávku chce kupujúci stornovať, toto je samozrejme možné kedykoľvek. Prosíme o informovanie o tejto skutočnosti emailom.  

6. PREVÁDZKOVÁ DOBA

Objednávky cez internet

V prípade výpadku informačného systému alebo zásahu vyššej moci predávajúci nenesie zodpovednosť za nedodržanie prevádzkovej doby.

7. VERNOSTNÝ SYSTÉM

E-shop www.krasabezchemie.sk ponúka svojim verným zákazníkom aj vernostný systém. Systém je určený iba pre registrovaných zákazníkov a počíta sa iba zo zaplatených objednávok v priebehu 6 mesiacov. Pri súčte nákupov nad 100 € dostáva zákazník od nás zľavu v hodnote 3% z celkovej ceny nákupu. Pri dosiahnutí súčtu nákupov 150 € obdrží zákazník zľavu v hodnote 5% z celkovej ceny nákupu.  

8. ZĽAVOVÉ KUPÓNY

Predávajúci poskytuje za určitých podmienok kupujúcim zľavové kupóny. Zľavový kupón poskytuje kupujúcemu percentuálnu alebo peňažnú zľavu, buď na celý sortiment, alebo len na vybrané produkty, ktoré dopredu predávajúci určí. Každý kupón nesie jedinečný kód, ktorý sa zadáva v košíku pred dokončením objednávky do stanovenej kolónky. Následne je z hodnoty košíku odpočítaná zľava, ktorá prináleží danému zľavovému kupónu. Ak predávajúcim nie je stanovené inak, každý zľavový kupón je platný iba raz a to do dátumu, ktorý je uvedený na kupóne.

9. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

V súlade s ustanovením § 7 odst. 1 a. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru.

Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

Odstúpiť od zmluvy nie je možné u tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

Každý tovar je zabezpečený proti otvoreniu prelepením ochrannej známky. Poškodenie ochrannej známky potvrdzuje použitie tovaru.

V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom balení. V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar.

Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho.  nájdete tu.

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho. V prípade odstúpenia od darovacej zmluvy nezaniká kúpna zmluva a zmluvy sú posudzované z tohto hľadiska samostatne.

9. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Prevádzkovateľ elektronického internetového obchodu www.krasabezchemie.sk je spoločnosť: DOWEL, Clementisa 49/9, 971 01 Prievidza, IČO: 37224221, DIČ: 1043625946, zapísaná v Okresnom úrade v Prievidzi, č. živnosť. reg.: 307-13420 /ďalej len „prevádzkovateľ/ uchováva a spracúva osobné údaje v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Vaše súkromie plne rešpektujeme a uisťujeme Vás, že s Vašimi súkromnými údajmi pracujeme zodpovedne, citlivo a hlavne v súlade s platnou zákonnou úpravou, rešpektujúc Vaše právo na ochranu osobných údajov.  

Podmienky spracúvania osobných údajov (ich zisťovanie, spracovanie, ukladanie)

Všetky údaje našich zákazníkov sú chránené proti akémukoľvek zneužitiu. Vaše osobné údaje, ktoré uvediete pri registrácií / nákupe cez náš eshop, sú úplne dôverné, nie sú nikde zverejňované a v žiadnom prípade nebudú poskytnuté tretím stranám. Výnimkou je len rozsah potrebný na doručenie tovaru z Vašej objednávky, v prípade, že ste si zvolili spôsob doručenia kuriérom GLS a to výhradne len v rozsahu na tento účel potrebnom (adresa doručenia, meno, priezvisko, prípadne telefonický kontakt). Dôverné údaje tretím stranám neposkytujeme, neprenajímame ich a ani si ich s nimi nevymieňame. 

Osobné údaje, ktoré uvediete pri založení Vášho účtu, jeho aktualizácii a nákupe v našom internetovom obchode, budú použité len pre nevyhnutné úkony spojené s komunikáciou s našimi zákazníkmi, vybavením objednávky a poskytovaním našich služieb (najmä vystavenie faktúry, doručenie tovaru, potvrdenie objednávky, platba za tovar, evidencia zákazníkov a ich objednávok na stránke www.krasabezchemie.sk pre riešenie prípadných reklamácií a pod.). Vaše osobné údaje si môžete kedykoľvek skontrolovať, prípadne zmeniť, po prihlásení sa do svojho konta na stránke www.krasabezchemie.sk.

Na Vašu písomnú žiadosť budú osobné údaje z databázy vymazané a spoločnosť Vivetis s.r.o. ich nebude ďalej spracovávať. 
Registráciou na stránkach www.krasabezchemie.sk udeľujete spoločnosti Vivetis s.r.o. súhlas so spracovaním osobných údajov na obdobie 10 rokov. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomnou formou. Pokiaľ si neželáte dostávať informácie o novinkách a akciách, resp. máte záujem o odstránenie všetkých osobných údajov z našej databázy, môžete nám zaslať Vašu žiadosť poštou alebo prostredníctvom emailu na nižšie uvedené kontaktné adresy a Vaše údaje budú bezodkladne odstránené. 

Poštová adresa:

DOWEL

Clementisa 49/9

971 01 PRIEVIDZA

Emailová adresa: office@krasabezchemie.sk

Využívanie Cookies

Na našich webových stránkach používame cookies, čo sú malé textové súbory, ktoré sú Vaším prehliadačom ukladané na Vašom počítači. Nástroje cookies využívame preto, aby sme mohli prispôsobiť obsah Vašim preferenciám a sprístupniť Vám určité funkcie našich webových stránok. Používame dva druhy súborov cookies - dočasné a trvalé. Dočasné cookies (tzv. Session cookies) sú po ukončení Vašej návštevy automaticky zmazané. Na niektorých miestach používame trvalé cookies (tzv. Persistent cookies), ktoré zostávajú na zariadení používateľa uložené a ktoré nám alebo našim partnerom umožňujú rozpoznať Váš prehliadač pri opätovnom otvorení našej webovej stránky.

Vo Vašom prehliadači si môžete nastaviť parametre pre užívanie súborov cookies. Môžete si tak vybrať, či sa vám objaví hlásenie o dostupnosti súborov cookies s tým, že sa môžete v jednotlivých prípadoch rozhodnúť, či súbor prijmete alebo nie, prípadne môžete odmietnuť všetky cookies. V prípade odmietnutia cookies si Vás dovoľujeme upozorniť, že funkčnosť našich webových stránok môže byť obmedzená.

Webová analýza pomocou služby Google Analytics

Na našich webových stránkach je aktivovaná webová analýza Google Analytics spoločnosti Google Inc. ("Google"). Služba Google Analytics používa tzv. cookies (malé textové súbory, ktoré sa ukladajú na Vašom počítači). Pomocou tejto služby môžeme sledovať a analyzovať, ako využívate naše webové stránky. Informácie o využívaní webovej stránky vo forme cookies sa ukladajú na server spoločnosti Google v USA. V prípade aktivácie anonymizácie IP adresy na tejto webovej stránke bude vaša IP adresa spoločnosťou Google skrátená v rámci členských štátov Európskej únie alebo iných zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Iba vo výnimočných prípadoch je na server Google v USA prenášaná úplná IP adresa a tam skrátená. Z poverenia prevádzkovateľa týchto webových stránok bude Google tieto informácie zhromažďovať na vyhodnotenie používania aktivít na webových stránkach a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním webových stránok a internetu voči prevádzkovateľovi webových stránok. IP adresa oznámená Vaším prehliadačom v rámci služby Google Analytics nebude spájaná s inými údajmi. Ukladaniu súborov cookies možno zabrániť pomocou príslušného nastavenia softvéru Vášho prehliadača. Upozorňujeme však na to, že v tomto prípade nebude možné plne využívať všetky funkcie tejto webovej stránky.

Zberu údajov vytvorených cez súbor cookie alebo vzťahujúcich sa k Vášmu používania webových stránok (Vašej IP adresy) spoločnosťou Google, ako aj spracovaniu týchto údajov spoločnosťou možno zabrániť stiahnutím a inštaláciou pluginu do prehliadača, ktorý je k dispozícii v nasledujúcom odkaze: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk

Odovzdávanie osobných údajov

Vaše osobné dáta odovzdávame iba našim zmluvným distribučným partnerom za účelom dodania objednaného tovaru. Pri platbe v našom e-shope odovzdávame dáta o platbe spracovateľskej banke.

Využívanie sociálnych pluginov na sociálnych sieťach Facebook a Google+

Na našich webových stránkach využívame tzv. sociálne pluginy na sociálnych sieťach Facebook a Google+. Služby sú prevádzkované spoločnosťami Facebook Inc. (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook") a Google Inc. (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"), ďalej označovaní ako "Poskytovatelia". Viac informácií a prehľad o použitých sociálnych pluginoch a ich vzhľade nájdete tu: http://developers.facebook.com/plugins, resp. https://developers.google.com/+/plugins

Ak spustíte našu webovú stránku, ktorá obsahuje sociálne pluginy, potom Váš prehliadač automaticky nadviaže spojenie so servermi sociálnych sietí Google a Facebook. Poskytovateľ sociálneho pluginu tak priamo prepojí obsah webovej stránky vo Vašom prehliadači na sociálnej sieti, a to aj v prípade, ak na danej sociálnej sieti nemáte založený profil alebo ste sa neprihlásili. Túto informáciu (vrátane vašej IP adresy) Váš prehliadač automaticky odošle a uloží na server poskytovateľa sociálnej siete v USA.

Ak ste prihlásený na niektorej zo sociálnych sietí, tak môže poskytovateľ priamo prepojiť našu webovú stránku s Vaším profilom na Facebooku, príp. na Google+. Napr. ak aktivujete tlačidlá "Páči sa mi to" alebo "+1", tak bude táto informácia opäť odoslaná a uložená na server poskytovateľa tejto služby.

Účel a rozsah zberu údajov a ich ďalšie spracovanie a použitie poskytovateľom, ako aj súvisiace práva a možnosti na nastavenie ochrany súkromia nájdete v pokynoch na ochranu dát príslušného poskytovateľa.

Pokyny na ochranu dát spoločnosti Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

Doplnok prehliadača pre blokovanie sledovacích skriptov spoločnosti Facebook: http://webgraph.com/resources/facebookblocker/

Pokyny na ochranu dát spoločnosti Google: http://www.google.com/intl/sk/+/policy/+1button.html

Právo na informácie

Podľa ustanovení § 28 Zákona o ochrane osobných údajov máte vo vzťahu k Vašim osobným údajom právo vyžadovať od nás:

  1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o Vás spracúvané
  2. informáciu o zdroji, z ktorého sme získali Vaše údaje na spracúvanie
  3. zoznam Vašich údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
  4. opravu alebo likvidáciu Vašich nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov
  5. likvidáciu Vašich osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil
  6. likvidáciu Vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona

 

Kontakt pre ochranu osobných údajov

V prípade otázok týkajúcich sa zisťovania, spracovania a využívania Vašich osobných údajov, pre zdôvodnenie, zablokovanie, či vymazanie Vašich otázok, ako aj odvolanie doteraz udelených súhlasov sa obráťte na: office@krasabezchemie.sk

Povinnosť mlčanlivosti

V zmysle § 22 Zákona o ochrane osobných údajov zachovávame mlčanlivosť o údajoch, ktoré spracúvame, pričom naša povinnosť trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov. Naša povinnosť mlčanlivosti neplatí, ak je to nevyhnutné na plnenie úloh súdu a orgánov činných v trestnom konaní podľa osobitného zákona.

10. ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY, ZÁRUKA, REKLAMÁCIA

a) Ustanovenia tohto bodu sa nevzťahujú na kupujúceho, ktorý nakupuje tovar za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby fyzických osôb. Zodpovednosť za chyby tovaru sa v tomto prípade riadi ustanoveniami §422 a nasl. Obchodného zákonníka. Predávajúci vybavuje spotrebiteľské reklamácie v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 250/2007 Z.z. v platnom znení, Občianskym zákonníkom SR a platnými právnymi predpismi. 
 
b) Pri všetkých tovaroch kupovaných na základe občianskoprávnych vzťahov je záručná doba v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky štandardne 24 mesiacov, ak právne predpisy SR neustanovujú kratšiu dobu pre určité druhy tovaru. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. 
 
c) Trvanie záručnej doby vyplýva z právnych predpisov Slovenskej republiky. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
 
d) Záruka sa nevzťahuje na chyby a poškodenia vzniknuté: v súvislosti s bežným opotrebovaním, konaním kupujúceho alebo tretej osoby po prevzatí tovaru kupujúcim, neodborným, nešetrným zaobchádzaním, nadmernou záťažou, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom použitia alebo nedodržaním pravidiel používania, údržby alebo skladovania, pri živelných katastrofách, alebo uskladnením.
 
e) Kupujúcemu záruka zaniká v prípade, ak bude vykonaný neodborný zásah do tovaru - miešaním rôznych druhov tovaru, prípadne akýmkoľvek iným znehodnotením.
 
f) Kupujúci môže uplatniť reklamáciu zaslaním tovaru na adresu:
        DOWEL
        Clementisa 49/9
        Prievidza
        971 01
    Pred zaslaním tovaru nás, prosím, kontaktujte na mail: office@krasabezchemie.sk, kde v tele správy uveďte:
        Názov tovaru podľa faktury
        Číslo faktury
        Popis dôvodu reklamácie
 
g) K reklamovanému tovaru priloží kupujúci čitateľný originál  dokladu o kúpe tovaru a podrobne uvedie popis chyby.
 
h) Predávajúci doručí potvrdenie o uplatnení reklamácie spotrebiteľovi najneskôr spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Posúdenie reklamácie bez predloženia tovaru nie je možné. 
 
i) Ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia chyby požadovať výmenu veci alebo ak sa chyba týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia chyby vymeniť chybnú vec za bezchybnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné chyby, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa chyby po oprave alebo pre väčší počet nedostatkov vec riadne používať. Ak ide o iné neodstrániteľné nedostatky, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci. 
 
j) Predávajúci vydá o vybavení reklamácie doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa a právnymi predpismi. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že doklad o uplatnení reklamácie a vybavení reklamácie bude doručený kupujúcemu v súlade s právnymi predpismi. Po ukončení reklamačného konania, ako aj na základe výzvy kupujúceho je kupujúci povinný v lehote 15 dní si prevziať od predávajúceho reklamovaný tovar, ak reklamácia bola vybavená formou opravy, zľavy, výmenou tovaru (nový tovar) alebo zamietnutím reklamácie. 

k) V prípade, že bude reklamácia uznaná ako oprávnená a zákazník bude požadovať vrátenie peňazí, budú tieto finančné prostriedky vrátené zákazníkovi do 14 dní po uznaní reklamácie predávajúcim, a to na účet zákazníka, ktorý bude uvedený pri podaní reklamácie.

Formulár pre reklamáciu tovaru nájdete TU.

11. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

V zmysle novej právnej úpravy, podľa zákona 391/2015 Z.z.  máte ako spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. Postup pre takéto konanie je popísaný nižšie v našich VOP :

  1. Spotrebiteľ disponuje právom obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na obchod@krasabezchemie.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, akým bola zo strany predávajúceho vybavená jeho reklamácia alebo ak sa domnieva, že predávajúci inak porušil jeho práva. Pokiaľ predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietnutím ,  alebo na takúto žiadosť nereaguje do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.  Podľa zákona 391/2015 Z.z. sú subjektami na alternatívne  riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS)  orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
  2. Spotrebiteľ je oprávnený podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
  3. Tento spôsob riešenia sporov je oprávnená využiť len spotrebiteľ, ktorým sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Právo na podanie návrhu nemá predávajúci.

Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Netýka sa sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR.

Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu, avšak maximálne do výšky 5 EUR vrátane DPH.

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Objednávka kupujúceho je po svojom potvrdení ako uzatvorená zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim. Jednotlivé technické kroky smerujúce k uzatvoreniu zmluvy sú spotrebiteľovi známe z vlastného procesu uskutočnenia objednávky. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku, poprípade je možné ju uzatvoriť aj v iných jazykoch, pokiaľ to nebude dôvodom nemožnosti jej uzatvorenia.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke on-line obchodu predávajúceho. Prípadné zmeny a doplnky Všeobecných obchodných podmienok sa nebudú vzťahovať na už uzatvorené kúpne zmluvy.

Aj keď to neočakávame, v prípade vzniknutého sporu sa ako spotrebiteľ môžete obrátiť na orgán alternatívneho riešenia sporov, ktorým je v Slovenskej republike SOI, http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi. Spor je možné riešiť aj on-line.

Tieto obchodné podmienky sú platné od dňa 16.09.2019.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že sa s obchodnými podmienkami oboznámil.

Tento web používa súbory cookie. Ďalším prechádzaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.